Q-R

Rabatter

Rabatterna brukar få omvårdnad på städdagarna. Under övrig tid är det intresserade medlemmar och arbetslagen som står för skötseln. Om du är intresserad hör du av dig till arbetslaget i ditt hus, kontaktuppgifter finns i varje trapphus. Är du intresserad av att bruka en odlingslott finns det några sådana på baksidan av Älghagsgatan 3. Lista med kontaktuppgift sitter på dörren till källargången i närheten av odlingslådorna.

Våra gräsmattor klipps av arbetslagen. Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till om du en dag behöver lite motion.

Renoveringar

Större lägenhetsrenoveringar såsom ändring eller borttagning av väggar, nytt kök eller nytt badrum kräver alltid ett skriftligt godkännande av styrelsen.  Här hittar du Information om vad du ska tänka på vid renoveringar och till vilka renoveringar du behöver söka tillstånd. Enklast laddar du ner en Ansökningsmall som du fyller i och lämnar till styrelsen (epost eller i brevlådan på Hjorthagsgatan 8A).

OBS! Inom de närmaste åren planerar föreningen att påbörja ett stambyte i husen. Vi avråder därför starkt att renovera badrum och kök innan arbetet är klart.

Reparationsfond

Enligt stadgarna finns endast en s.k. yttre reparationsfond för fastighetens löpande underhåll. Reparationsfond för lägenhetens inre underhåll finns således ej.

S-T

Skadedjur

Fastigheten är försäkrad mot ohyra som råttor och pälsängrar. Se även under Anticimex

Skåp i kök och övriga utrymmen

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhåll och ev. nyanskaffning.

Snöröjning

Föreningen anlitar för närvarande Park och Natur för detta arbete. Se vidare under Trottoarer.

Sophantering

Vid Bockhornsgatan och Repslagaregatan mfl platser finns kärl för källsortering av t.ex. batterier, mjölkkartonger, plåtburkar och plast. Använd dessa kärl av miljö- och kostnadsskäl (gratis för föreningen!). Släng med fördel dina större kartonger här.

Föreningen har 2 soprum för vanligt hushållsavfall. Medlemmar uppmanas att sortera sitt hushållsavfall. I soprummen finns kärl för papp, plast, tidningar, komposterbart avfall, glas, metall, batterier samt för lysrörslampor. Var noga med att sortera soporna och slänga dem i rätt kärl. Speciella papperspåsar finns i soprummen för kompostavfallet. Keramik får inte slängas i glasbehållaren. Soppåsar ska förslutas ordentligt innan de slängs. Kartonger ska vikas ihop och plattas till. Lämna inte kvar sopor som inte får plats i kärlen. Överfulla kärl ökar genast föreningens kostnader för sophanteringen.

Den som vill kompostera själv kan använda de gröna komposttunnorna (som just nu finns i var ända av Älghagsgatan 3). Dessa finns uppställda så länge de vårdas som en kompost bör vårdas.

I samband med föreningens vår- och höststäddagar finns det en stor container tillgänglig om du behöver slänga större saker och ofta en behållare även för elektronik.

Spis, kyl o frys

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhåll och ev. nyanskaffning.

Styrelsen

Styrelsen utses på årsmötet som infaller på våren, till vilket det utgår en kallelse till medlemmarna. Ledamöter och suppleanter väljs för två år i taget. Till alla styrelsemedlemmar utgår ett arvode.

Du kontaktar styrelsen på styrelsen@brf2rumsstandard.se eller genom att skriva ett brev och lägga den i föreningens brevlåda på Hjorthagsgatan 8A.

Om du är intresserad av att själv engagera dig i föreningens styrelsearbete ska du kontakta någon i valberedningen. Föreningens, och därmed vårt boendes, existens bygger på olika typer av medlemsinsatser i de olika arbetslagen och de olika uppdragen som årsmötet och styrelsen beslutar om.

Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken kontakta oss.

Städdagar

Föreningens genomför årligen två städdagar. Vi gör fint i rabatter och planteringar och genomför en allmän städning under ledning av arbetslagen.  Vi röjer också i vinds- och källarkorridorer och ibland genomförs rensningar i cykelrum. Det finns en container och en vagn för elektronik där medlemmar kan slänga det man vill bli av med, såsom möbler och elektronik.

I normalfallet ligger höstens städdag alltid sista helgen i september och vårens städdag ligger alltid näst sista helgen i april. Städdagarna ligger alltid på en söndag. Om inte någon annan information lämnas ut samlas vi på städdagarna kl. 10.00 vid fastighetsskötarexpeditionen. Fika brukar genomföras vid föreningslokalen kl. 13.00. och sedan jobbar vi oftast vidare efter fikat.

Vår bostadsrättsförening bygger på medlemmarnas engagemang och aktivitet. Städdagarna är ett bra tillfälle där du som medlem kan ge ett viktigt bidrag till att  skapa en trivsam miljö i vårt kvarter men är också ett tillfälle att lära känna grannarna och få ett ansikte på styrelse och arbetslag.

Tv

Föreningen har ett gruppavtal med Telenor där bl.a. digital-TV  ingår. Ett basutbud med de vanligaste kanalerna ingår i månadsavgiften. Se även rubriken Bredband för ytterligare information om hur du få tillgång till TV.

Tak

En vanlig fråga vid nyinflyttningar är med vilken färg taken ska målas. Ofta kommer frågan när det är för sent. Genom åren har taken kommit att behandlas olika så det finns inget entydigt svar på detta.

Innan du köper färg är det ett gott råd att du tar reda på med vilken färg taken senast målades. Risken är att färgen flagnar relativt fort om du köper fel typ av färg.

Trapphus/städning

Trappuppgångarna städas under sommarhalvåret en gång/månad och två gånger/månad under vinterhalvåret. Fönstertvätt beställs med jämna mellanrum av PLL.

Om du har hund, barn eller särskilt mycket besök förväntas du att bidra med extra städning mellan gångerna. Se vidare under Husdjur.

Dörrmattor får ej placeras utanför lägenhetsdörrarna. Om du väljer att göra detta får du själv städa kring din dörr. Orsaken till detta ”förbud” är brandrisk.

Trottoarer

Föreningen ansvarar för trottoaren närmast våra hus liksom halva (!) av Hjortens trappor mot Fjällgatan samt halva gången mellan Älghagsgatan 3 och 4. Föreningen köper tjänst för halkbekämpning vintertid på våra trottoarer.

Parkera inte din cykel på trottoaren eller innegårdarna. Det har varit många cykelstölder på våra gator de senaste åren. Använd istället föreningens särskilda rum för cyklar.

Tvättmaskin

Tvättmaskin får endast installeras i bad-/duschrummet. Tvättmaskiner ska anslutas till befintligt uttag på kallvattensledningen i bad/duschrummet. Förberedelse för el är normalt gjort med tomrör till bad/duschrummet.

Som bostadsrättshavare ansvarar du för att tvättmaskininstallationer görs av behöriga och på rätt sätt. Felaktigt anslutna tvättmaskiner kan orsaka störningar i fastighetens rörsystem. Maskiner som är kopplade till varmvatten (såväl diskmaskin som tvättmaskin) ger störningar i tillförsel av varmvatten till andra lägenheter. Om föreningen behöver åtgärda fel i fastigheten orsakade av felaktig anslutning av tvättmaskin bekostas detta av dig som bostadsrättshavaren.

Tvättstuga, tork och mangelrum

Tvättstugan finns på Älghagsgatan 1, med ingång på husets södra gavel.

I tvättstugan finns två tvättgrupper om fyra maskiner, en grovtvättmaskin och en obokningsbar tvättmaskin. Tvättgrupperna och grovtvättmaskinen bokas via det digitala bokningssystemet bokatvattid.se via nedladdningsbar app eller på plats i tvättstugan. Det finns möjlighet att boka två sammanhängande tider, men du kan endast ha två tider i systemet samtidigt. Om torkrum behövs till grovmaskinstvätt behöver du boka till grupp 1 eller 2. Den obokningsbara tvättmaskinen (nr.12) har EJ tillgång till torkrummen.

Om tvättiden inte börjar användas efter 40 minuter får någon annan ta din tvättid även om du har bokat dubbla tvättider.

Tvättmaskinerna och torktumlare får användas vardagar 7.00 – 21.00 och helg/helgdag 9.00 – 21.00. Efter kl. 21 slås strömmen av och då går tvättmaskinerna inte längre att öppnas. Torkrummen kan användas vardagar 7.00 – 22.00 och helg/helgdag 9.00 – 22.00.

Städning och Trivsel

Efter ditt tvättpass ska du rengöra tvättmaskinerna, torktumlaren och torkrummet. Alla ansvarar gemensamt för att det är rent efter sin tvättid. Redskap för rengöring i tvättstugan hänger/står lätt åtkomliga vid grupp 1 och i torkrummen hänger borstar för att sopa av.

Se till att:

  1. Torkrummet och tvättstugan är sopad  och moppad efter avslutad tvättid.
  2. Båda filtren i torktumlaren är rengjorda.
  3. Tvättmedelsfacken är rengjorda.
  4. Maskinerna är avtorkade.

Kolla gärna en extra gång så du inte glömt några kläder i torktumlaren, tvättmaskinen eller torkrummet. Kvarglömda kläder slängs eller lämnas till klädinsamlingen regelbundet

På gården bakom tvättstugan finns möjlighet att hänga tvätt ute i det fria.