Q-R

Rabatter

Rabatterna brukar få omvårdnad på städdagarna. Under övrig tid är det intresserade medlemmar och arbetslagen som står för skötseln. Om du är intresserad hör du av dig till arbetslaget i ditt hus, kontaktuppgifter finns i varje trapphus. Är du intresserad av att bruka en odlingslott finns det några sådana på baksidan av Älghagsgatan 3. Lista med kontaktuppgift sitter på dörren till källargången i närheten av odlingslådorna.

Våra gräsmattor klipps av arbetslagen. Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till om du en dag behöver lite motion.

Renoveringar

Större lägenhetsrenoveringar såsom ändring eller borttagning av väggar, nytt kök eller nytt badrum kräver ett skriftligt godkännande av styrelsen. Ladda ner din Ansökan här. Glöm inte att läsa tillhörande Information om renoveringar!

OBS! Inom de närmaste åren planerar föreningen att påbörja ett stambyte i husen. Vi avråder därför starkt att renovera badrum och kök innan arbetet är klart.

Reparationsfond

Enligt stadgarna finns endast en s.k. yttre reparationsfond för fastighetens löpande underhåll. Reparationsfond för lägenhetens inre underhåll finns således ej.

S-T

Skadedjur

Fastigheten är försäkrad mot ohyra som råttor och pälsängrar. Se även under Anticimex

Skåp i kök och övriga utrymmen

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhåll och ev. nyanskaffning.

Snöröjning

Föreningen anlitar för närvarande Park och Natur för detta arbete. Se vidare under Trottoarer.

Sophantering

Vid Bockhornsgatan och Repslagaregatan mfl platser finns kärl för källsortering av t.ex. batterier, mjölkkartonger, plåtburkar och plast. Använd dessa kärl av miljö- och kostnadsskäl (gratis för föreningen!). Släng med fördel dina större kartonger här.

Föreningen har 2 soprum för vanligt hushållsavfall. Medlemmar uppmanas att sortera sitt hushållsavfall. I soprummen finns kärl för papp, plast, tidningar, komposterbart avfall, glas, metall, batterier samt för lysrörslampor. Var noga med att sortera soporna och slänga dem i rätt kärl. Speciella papperspåsar finns i soprummen för kompostavfallet. Keramik får inte slängas i glasbehållaren. Soppåsar ska förslutas ordentligt innan de slängs. Kartonger ska vikas ihop och plattas till. Lämna inte kvar sopor som inte får plats i kärlen. Överfulla kärl ökar genast föreningens kostnader för sophanteringen.

Den som vill kompostera själv kan använda de gröna komposttunnorna (som just nu finns i var ända av Älghagsgatan 3). Dessa finns uppställda så länge de vårdas som en kompost bör vårdas.

I samband med föreningens vår- och höststäddagar finns det en stor container tillgänglig om du behöver slänga större saker och ofta en behållare även för elektronik.

Spis, kyl o frys

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhåll och ev. nyanskaffning.

Städdagar

Föreningens genomför årligen två städdagar. Vi gör fint i rabatter och planteringar och genomför en allmän städning under ledning av arbetslagen.  Vi röjer också i vinds- och källarkorridorer och ibland genomförs rensningar i cykelrum. Det finns en container och en vagn för elektronik där medlemmar kan slänga det man vill bli av med, såsom möbler och elektronik.

I normalfallet ligger höstens städdag alltid sista helgen i september och vårens städdag ligger alltid näst sista helgen i april. Städdagarna ligger alltid på en söndag. Om inte någon annan information lämnas ut samlas vi på städdagarna kl. 10.00 vid fastighetsskötarexpeditionen. Fika brukar genomföras vid föreningslokalen kl. 13.00. och sedan jobbar vi oftast vidare efter fikat.

Vår bostadsrättsförening bygger på medlemmarnas engagemang och aktivitet. Städdagarna är ett bra tillfälle där du som medlem kan ge ett viktigt bidrag till att  skapa en trivsam miljö i vårt kvarter men är också ett tillfälle att lära känna grannarna och få ett ansikte på styrelse och arbetslag.

Tv

Föreningen har ett gruppavtal med Telenor där bl.a. digital-TV  ingår. Ett basutbud med de vanligaste kanalerna ingår i månadsavgiften. Se även rubriken Bredband för ytterligare information om hur du få tillgång till TV.

Tak

En vanlig fråga vid nyinflyttningar är med vilken färg taken ska målas. Ofta kommer frågan när det är för sent. Genom åren har taken kommit att behandlas olika så det finns inget entydigt svar på detta.

Innan du köper färg är det ett gott råd att du tar reda på med vilken färg taken senast målades. Risken är att färgen flagnar relativt fort om du köper fel typ av färg.

Trapphus/städning

Trappuppgångarna städas under sommarhalvåret en gång/månad och två gånger/månad under vinterhalvåret. Fönstertvätt beställs med jämna mellanrum av PLL.

Om du har hund, barn eller särskilt mycket besök förväntas du att bidra med extra städning mellan gångerna. Se vidare under Husdjur.

Dörrmattor får ej placeras utanför lägenhetsdörrarna. Om du väljer att göra detta får du själv städa kring din dörr. Orsaken till detta ”förbud” är brandrisk.

Trottoarer

Föreningen ansvarar för trottoaren närmast våra hus liksom halva trapporna mot Fjällgatan och halva gången mellan Älghagsgatan 3 och 4. Föreningen har köpt tjänst av Park och Natur avseende halkansvar på våra trottoarer. Om detta inte sköts uppmanar vi alla medlemmar att ringa direkt till Park och Natur och klaga (tel.nr 031-365 57 00).

Vi vet av erfarenhet att våra trottoarer inte prioriteras vid kraftigt snöfall. Vid dessa fåtal tillfällen är det bra om vi medlemmar hjälps åt att skotta. Tänk på att alla inte kan röra sig obehindrat på snö och is.

Det finns särskilda platser/rum för cyklar o.dyl. Dessa ska inte parkeras på trottoarer. En bra tumregel är att en barnvagn alltid ska kunna passera obehindrat.

Tvättmaskin

Vid behov av tvättmaskin skall denna anslutas till befintligt uttag på kallvattensledningen i bad/duschrummet, förberedelse för el är normalt gjort med tomrör till bad/duschrummet. Kontakta gärna någon i styrelsen.

Felaktigt anslutna tvättmaskiner kan orsaka störningar i fastighetens rörsystem. Maskiner som är kopplade till varmvatten (såväl diskmaskin som tvättmaskin) ger störningar i tillförsel av varmvatten till andra lägenheter.

Tvättmaskin får endast installeras i bad-/duschrummet.

Tvättstuga, tork och mangelrum

Var finns tvättstugan?

Tvättstugan är belägen i fastigheten Älghagsgatan 1, med ingång på husets södra gavel.

Bokning

Tvättid bokas i mangelrummet med namn och lägenhetsnummer. Du får boka max en tid åt gången, men du kan boka två sammanhängande tider vid samma tillfälle om behov finns. Grovtvättmaskinen bokas på separat lista. Om torkrum behövs till grovtvättmaskinen bokas grupp 1 eller 2 samtidigt.

Om tvättiden inte börjar användas efter 40 minuter får någon annan ta din tvättid även om du har bokat dubbla tvättider. Om du planerar/tror du blir sen skriv det på bokningslistan. Om du har tillgång till Facebook, skriv gärna där.

Endast de som har bokat grupp 1 eller 2   har tillgång till torkrummen. Den obokningsbara tvättmaskinen (nr.12) har EJ tillgång till torkrummen.

Öppettider i tvättstugan

Tvättmaskinerna och torktumlare får användas mellan 7.00 – 21.00 på vardagar och 9.00 – 21.00 på helger och helgdagar. Torkrummen kan användas mellan 7.00 – 22.00 på vardagar och 9.00 – 22.00 på helger och helgdagar.

Tvätten skall vara ute ur maskinerna senast 21:00 annars får man hämta den nästkommande dag. Efter kl. 21 slås strömmen av och då går tvättmaskinen inte att öppna.

Städning och Trivsel

Efter ditt tvättpass är du skyldig att rengöra tvättmaskinerna, torktumlaren och torkrummet. Alla ansvarar gemensamt för att det är rent efter sin tvättid. Redskap för rengöring i tvättstugan hänger/står lätt åtkomliga vid grupp 1 och i torkrummen hänger borstar för att sopa av.

Se till att:

  1. Torkrummet och tvättstugan är sopad  och moppad efter avslutad tvättid.
  2. Båda filtren i torktumlaren är rengjorda.
  3. Tvättmedelsfacken är rengjorda.
  4. Maskinerna är avtorkade.

Kolla gärna en extra gång så du inte glömt några kläder i torktumlaren, tvättmaskinen eller torkrummet. Kvarglömda kläder slängs eller lämnas till klädinsamlingen regelbundet

Bakom tvättstugan finns det möjlighet att hänga tvätt ute i det fria.