Q-R

Rabatter

Rabatterna brukar få omvårdnad på städdagarna. Under övrig tid är det intresserade medlemmar som står för skötseln. Om du är intresserad att ta hand om, alternativt skapa, en rabatt eller ett litet land ska du meddela detta till styrelsen. (Föreningens krav är bara att du inte överger det utan att snygga till landet/återställa ditt projekt, alternativt låter någon annan ta över det.)

Våra gräsmattor klipps av arbetslagen. Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till om du en dag behöver lite motion.

Reparationsfond

Enligt stadgarna finns endast en s.k. yttre reparationsfond för fastighetens löpande underhåll. Reparationsfond för lägenhetens inre underhåll finns således ej.

S-T

Skadedjur

Fastigheten är försäkrad mot ohyra som råttor och pälsängrar. Se även under Anticimex

Skåp i kök och övriga utrymmen

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhåll och ev. nyanskaffning.

Snöröjning

Föreningen anlitar för närvarande Park och Natur för detta arbete. Se vidare under Trottoarer.

Sophantering

Föreningen har 3 soprum för vanligt hushållsavfall. Medlemmar uppmanas att sortera sitt hushållsavfall. I soprummen finns kärl för papp, plast, tidningar, komposterbart avfall, glas, metall, batterier samt för lysrörslampor. Speciella papperspåsar finns i soprummen för kompostavfallet. Vid Bockhornsgatan och Repslagaregatan finns kärl för ytterligare källsortering av t.ex. batterier, mjölkkartonger, plåtburkar och plast. Använd dessa kärl av miljö- och kostnadsskäl (gratis för föreningen).

Den som vill kompostera själv kan använda de gröna komposttunnorna (som just nu finns i var ända av Älghagsgatan 3). Dessa finns uppställa så länge de vårdas som en kompost bör vårdas.

I samband med föreningens vår- och höststäddagar finns det en stor container tillgänglig om du behöver slänga större saker.

Spis, kyl o frys

Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhåll och ev. nyanskaffning.

Tv

Digital-tv levereras av Bredbandsbolaget och ingår i månadsavgiften.

Tak

En vanlig fråga vid nyinflyttningar är med vilken färg taken ska målas. Ofta kommer frågan när det är för sent. Genom åren har taken kommit att behandlas olika så det finns inget entydigt svar på detta.

Innan du köper färg är det ett gott råd att du tar reda på med vilken färg taken senast målades. Risken är att färgen flagnar relativt fort om du köper fel typ av färg.

Trapphus/städning

Trappuppgångarna städas 1 gång/månad och fönster putsas varje kvartal.

Om du har hund, barn eller särskilt mycket besök förväntas du att bidra med extra städning. Se vidare om husdjur.

Dörrmattor får ej placeras utanför lägenhetsdörrarna. Om du väljer att göra detta får du själv städa kring din dörr. Orsaken till detta ”förbud” är att den som städar inte ska besväras av att behöva flytta föremål.

Så länge som alla i en trappuppgång är överens är det välkommet att ”smycka” trapphuset med t.ex. blommor. Om du flyttar måste du dock ta bort blommor eller ombesörja att någon annan tar över skötseln. All typ av utsmyckning måste ta hänsyn till säkerhet (brand, ambulansbårs framkomlighet) och att inte öka underhåll/städmoment.

Trottoarer

Föreningen ansvarar för trottoaren närmast våra hus liksom halva trapporna mot Fjällgatan och halva gången mellan Älghagsgatan 3 och 4. Föreningen har köpt tjänst av Park och Natur avseende halkansvar på våra trottoarer. Om detta inte sköts uppmanar vi alla medlemmar att ringa direkt till Park och Natur och klaga (tel.nr 031-365 57 00).

Vi vet av erfarenhet att våra trottoarer inte prioriteras vid kraftigt snöfall. Vid dessa fåtal tillfällen är det bra om vi medlemmar hjälps åt att skotta. Tänk på att alla inte kan röra sig obehindrat på snö och is.

Det finns särskilda platser/rum för cyklar o.dyl. Dessa ska inte parkeras på trottoarer. En bra tumregel är att en barnvagn alltid ska kunna passera obehindrat.

Tvättmaskin

Vid behov av tvättmaskin skall denna anslutas till befintligt uttag på kallvattensledningen i bad/duschrummet, förberedelse för el är normalt gjort med tomrör till bad/duschrummet. Kontakta gärna någon i styrelsen.

Felaktigt anslutna tvättmaskiner kan orsaka störningar i fastighetens rörsystem. Maskiner som är kopplade till varmvatten (såväl diskmaskin som tvättmaskin) kan ge störningar i tillförsel av varmvatten till andra lägenheter.

Tvättmaskin får endast installeras i bad-/duschrummet.

Tvättstuga, tork och mangelrum

Tvättstugan är belägen i fastigheten Älghagsgatan 1, med ingång på husets södra gavel. Tvättid bokas i mangelrummet med namn och lägenhetsnummer. Observera att endast ett tvättillfälle får bokas åt gången, men det är ok att boka två tvättpass i rad på samma dag. Tvättpass framgår av bokningsschema. Om du vet att du inte kommer att börja tvätta när tvättpasset börjar kan du skriva vilken tid du kommer. Du kan bara vara flexibel inom resp. tvättpass.

Tvättiderna (tvättmaskiner och torktumlare) är begränsade mellan 7.00 – 21.00 på vardagar och 9.00 – 21.00 på helger och helgdagar. Torkrummen kan användas mellan 7.00 – 22.00 på vardagar och 9.00 – 22.00 på helger och helgdagar.

Har du ej påbörjat ditt tvättpass inom 40 min efter angiven tid, kan annan medlem överta tvättiden.

Efter ditt tvättpass är du skyldig att rengöra tvättmaskinerna, torktumlaren och torkrummet. Tänk även på att rengöra tvättmedelsfack.

Bakom tvättstugan finns det möjlighet att hänga tvätt ute i det fria.